Vacatures Contact

Wat doet de raad van commissarissen? En wie zijn het?

De kerntaak van de raad van commissarissen is toezicht houden op de financiële continuïteit, rechtmatigheid van de uitgaven, maatschappelijke bijdrage aan de volkshuisvesting, integriteit en strategieontwikkeling. Daarnaast ziet de raad van commissarissen toe op het algemene beleid en de organisatie op hoofdlijnen en op het functioneren van de directeur-bestuurder.

De taken en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het reglement raad van commissarissen. De visie van de raad van commissarissen is vastgelegd in het visiedocument uit 2018.

De samenstelling van de raad van commissarissen:

  • Voorzitter: de heer C.W. Van Diepen
  • Lid: de heer J.S.C.M. Hoekstra
  • Lid: mevrouw W.M.G.J. van Arendonk (ook vice-voorzitter)
  • Lid: mevrouw A. Stunnenberg
  • Lid: de heer S. Klop

De benoeming van leden van de raad van commissarissen vindt plaats aan de hand van een profielschets. Deze maakt deel uit van het reglement raad van commissarissen. In ons jaarverslag vindt u meer informatie.